Savannah, Charleston drive coastal Asia import gains